E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doel en Spelregels


1. LETS-kring Let´s Do It bestaat uit een groep mensen die met elkaar hun diensten en/of goederen uitwisselen. Dit gebeurt op niet- winstgevende basis. Een ander doel is het bevorderen van de sociale contacten tussen mensen onderling.

2. De ruileenheden bij Lets Do It Venray worden klanken genoemd. Voor een te verrichten dienst worden in principe 10 klanken per uur gevraagd.
Hier kan in onderling overleg van worden afgeweken.
Om verrassingen achteraf te vermijden dienen hierover vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt.

3. Vereisten voor het lidmaatschap zijn:
- Het ondertekenen van het inschrijfformulier, waarmee men tevens instemt met de spelregels
- Betaling van de contributie in contant geld en klanken.
 De contributie geldt voor een kalenderjaar. Schrijft u zich in als lid dan wordt de contributie bepaald op basis van  het aantal resterende maanden van dat kalenderjaar.
 De contributie bedraagt omgerekend 50 eurocent per maand.
 Tijdens de Algemene ledenvergadering, éénmaal per jaar kan beslist worden om dit bedrag te verhogen.
 Wanneer niet binnen een maand na het derde betalingsverzoek is betaald, volgt een eerste aanmaning die 2,50   euro kost.
 Wanneer een tweede aanmaning nodig is, zijn de kosten daarvan 5 euro.
  Wanneer dan nog niet is betaald, volgt royement.
- Het hebben van een WA-verzekering is verplicht (zie apart bijgevoegd infoblad).

4. Het klanken chequeboekje bestaat uit een aantal blanco opdrachten. Elke opdracht/ cheque bestaat uit: 1 deel voor de LETS-bank, 1 deel voor de ontvanger en 1 deel voor de opdrachtgever.
Hierop worden na de geleverde dienst/ goederen de datum, lidmaat-schapsnummer, naam, dienst en aantal overeengekomen klanken ingevuld.
Op een cheque kan men maximaal 50 klanken uitschrijven.
Het gedeelte dat voor de LETS- bank bestemd is, dient binnen 1 maand door de ontvanger bij de LETS- bank te worden ingeleverd.

5. Ieder lid zal er voor zorgen dat zijn/ haar schuld niet groter wordt dan 200 klanken. Tevens is het maximale tegoed 200 klanken.
Grote plus/ min tegoeden blokkeren immers een vlotte uitwisseling van diensten.

6. De klanken contributie wordt jaarlijks automatisch door de LETS- bank van ieders saldo afgehouden.
De euro contributie dient men jaarlijks in januari contant te voldoen.
De hoogte van beide contributies wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en door de leden op de ledenvergadering goedgekeurd.

7. Opzeggen van het lidmaatschap kan op ieder moment.
Het jaar waarin men het lidmaatschap opzegt is men nog volledig contributie verschuldigd. Er is geen restitutie van euro´s of klanken mogelijk.

8. Wanneer een lid met een negatief saldo de kring wil verlaten, zal hij/ zij deze schuld als volgt inlossen:
door binnen een tijdsbestek van 2 maanden alsnog diensten te verrichten of goederen aan te bieden ter waarde van de schuld, of per klank een bedrag van 50 eurocent storten in de kas van de LETS-kring.

9. Alle leden die werk verrichten voor de vereniging kunnen hiervoor een vergoeding in klanken ontvangen. De hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld. Om dit te kunnen bekostigen zal jaarlijks van elk lid klanken- contributie worden ingehouden.

10. Het bestuur van de LETS-kring bestaat uit 3 personen. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij hebben o.a. de volgende taken: het bijhouden van de ledenadministratie en de transacties van diensten en goederen (klanken bank), de leden van de nodige informatie te voorzien en 1x per jaar een ledenvergadering uitschrijven, als mede contacten met ´buiten´ te onderhouden.

11. Het bestuur schrijft 1 maal per jaar de ledenvergadering uit, de datum wordt tijdig bekend gemaakt.
Op deze vergadering zal verslag worden uitgebracht door een kascontrolecommissie over de klanken- en euroboekhouding van het afgelopen jaar.
Deze commissie bestaat uit willekeurige leden die hiervoor zijn gevraagd.

12. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waardering van transacties die tussen leden onderling plaatsvinden.
Bij conflicten hierover is de uitspraak van het bestuur bindend.

13. Het bestuur heeft de bevoegdheid om leden die zich niet aan de spelregels houden of die zich in maatschappelijk opzicht misdragen ten opzichte van mede LETS- leden, te royeren.

14. Bedrijven, instellingen of personen die de LETS- gedachte steunen, kunnen donateur worden. In ruil daarvoor zullen zij alle relevante informatie toegestuurd krijgen.